EU izjave

Izjava o sukladnosti
Ovdje možete pronaći izjave o sukladnosti za naše proizvode prema europskim direktivama, kao što su npr. Niskonaponska direktiva ili Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
Izjava o sukladnosti

Izjave o svojstvima
Ovdje su odložene izjave o svojstvima za građevne proizvode prema Uredbi o usklađenim uvjetima trgovanja građevnim proizvodima (305/2011/EZ).
Od 01.07.2013. za građevne proizvode potrebno je sastaviti tu izjavu.
Te izjave o svojstvima smiju se sastavljati samo za građevne proizvode za koje postoji usklađena europska norma ili europski dokument za ocjenjivanje.
Izjave o svojstvima